Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Cảm nhận của học sinh