Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "