Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "