Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''