Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Hoạt động dạy và học